Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

KINAY GROUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 

Aşağıda kişisel verilerinizin KINAY GROUP tarafından, ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler, başlıklar altında sunulmaktadır.

KINAY GROUP’’un ifade ettiği ticari unvanlar;        

Kınay Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.

KTL Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş.

Limser Liman Servisleri ve Tic. Ltd. ŞTİ.

Ali Rıza Kınay Vapur Acenteliği ve Tic. A.Ş.a) Veri Sorumlusu Nedir?

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında KINAY GROUP tarafından işlenebilecektir. Kanuna göre KINAY GROUP veri sorumlusudur.

b) Kişisel Verilerini Neden İşlenecektir?

Kişisel veriler, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: KINAY GROUP’un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, KINAY GROUP’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile KINAY GROUP insan kaynakları işe alma politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir Şirketimizce alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılması Nedir?

Kişisel veriler, KINAY GROUP hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları sınırlı olmamak üzere: KINAY GROUP’un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, KINAY GROUP‘un ticari faaliyetlerinin devamı ile KINAY GROUP’un insan kaynakları ile işe alım politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri Şirketçe alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri Nelerdir?
KINAY GROUP faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verileri, iş müracaatı, operasyonel ve ticari faaliyetler, kanunen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgiler ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilere İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız Nelerdir?

Toplanan ve işlenen kişisel veriler ile ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir.
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KINAY GROUP’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler hakkında KINAY GROUP tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.


Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zamanda ve en fazla 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunca çıkarılan “ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7. Maddesinde belirtilen ücret alınabilecektir. Başvurunun, Şirketin (veri sorumlusu) hatasından kaynaklanmasının tespiti halinde alınan ücret iade edilecektir.


f) İletişim Bilgilerimiz

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.